atyu30 发表于 2012-3-18 01:00:02

RHEL5 Mediawiki 搭建手册

环境安装

[root@wiki.yuyizhi.org mediawiki-1.16.4]# rpm -qa | grep php
php-gd-5.3.8-2
php-common-5.3.8-2
php-xml-5.3.8-2
php-cli-5.3.8-2
php-mysql-5.3.8-2
php-mbstring-5.3.8-2
php-5.3.8-2
php-fpm-5.3.8-2
php-mcrypt-5.3.8-2
php-xmlrpc-5.3.8-2
php-pdo-5.3.8-2
[root@wiki.yuyizhi.org mediawiki-1.16.4]# rpm -qa | grep mysql
mysql-libs-5.5.18-2
php-mysql-5.3.8-2
mysql-devel-5.5.18-2
mysql-server-5.5.18-2
mysql-bench-5.5.18-2
mysql-5.5.18-2
[root@wiki.yuyizhi.org mediawiki-1.16.4]# rpm -qa | grep nginx
nginx-1.1.13-1

友情提示:
一切使用 yum 安装,无须手动编译(别以为手动编译多么高深,其实强烈不建议那么做,既费马达又费电)

Nginx 配置

http://www.mediawiki.org/wiki/RHEL_5.4_%2B_Nginx_%2B_Mediawiki_With_HTTPS

页: [1]
查看完整版本: RHEL5 Mediawiki 搭建手册

美国HostEase虚拟主机一年198元